XBDF

شبهه: نوشته عباس عراقچی درباره تعداد اعضای تیم مذاکرات!!: ٧نفر در برابر حدود ۵٠نفر!

شبهه: خالق افسانهٔ «حسین فهمیده» درگذشت!

شبهه: نوشته عباس عراقچی درباره تعداد اعضای تیم مذاکرات!!: ٧نفر در برابر حدود ۵٠نفر! حجاریان و تاجزاده مجریان نقشه موسسه رند آمریکا برای فتح مجلس خبرگان!!

@pasokhgoyan – channel telegram audience statistics …

در مورد همین واکسیناسیون گفته شده که زنان، خصوصاً زنان طبقه محروم، برای واکسینه کردن فرزندانشان به خانه های پزشکان هجوم می آوردند(2). به دنبال آن، در 1228هـ، عباس میرزا به انجام آن مبادرت ورزید.

برچسب‌ها:,